Who we are

Mabuhay!

(English follows / le français suit)

Ano ang Tagalog?

Ang Tagalog (kilala sa opisyal na tawag na Filipino) ay isa sa maraming panrehiyong wika sa Pilipinas. Ito ang pangunahing wika na ginagamit sa National Capital Region at mga kalapit nitong lalawigan. Sa Tagalog International, itinuturing namin ang Tagalog bilang kayamanang wika. Ito ay nakahabi sa tela ng kulturang Pilipino, at sinusuportahan namin ang pangangailangang mapanatili ito at maipasa sa mga susunod na henerasyon.

Ang Aming Misyon

Ang Tagalog International ay isang online na silid-aralan na nagbibigay ng paraan upang matuto ng Tagalog ang kahit sino, saan man sila naroroon.

Maraming Pilipino ang naninirahan sa iba’t-ibang bahagi ng mundo. Sa Tagalog International, kinikilala namin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng sigla ng wikang Tagalog sa mga tahanan ng mga Pilipino. Ang aming hangarin ay mabigyan ang mga miyembro ng pamilya na hindi nagsasalita ng Tagalog ng pagkakataong matutunan ito kahit nasaan man sila.

Para sa mga taong mahihilig mag-aral ng wika at sa mga nagmamahal sa kulturang Pilipino, ipinagdiriwang namin ang inyong kahalingan! Sinusuportahan namin ang inyong paglalakbay sa pag-aaral ng Tagalog sa pamamagitan ng aming mga live na aralin online, pati na rin ang aming programang Tagalogue, kung saan maaari kayong pumili ng mga paksang mapag-uusapan o maaring maiugnay sa inyong mga pangangailangan sa pag-aaral.

_____________

What is Tagalog?

Tagalog (officially called Filipino) is one of the many regional languages in the Philippines. It is widely spoken in the National Capital Region and surrounding provinces. At Tagalog International, we consider Tagalog as a linguistic treasure. It is woven into the fabric of the Filipino culture, and we support the need to preserve it and pass it on to future generations.

Our Mission

Tagalog International is an online classroom that makes Tagalog learning accessible to anyone, from anywhere.

Filipinos live in many parts of the world. At Tagalog International, we recognize the importance of keeping the vitality of the Tagalog language in Filipino families. Our goal is to give non-Tagalog-speaking family members the opportunity to learn Tagalog wherever they are.

As for language enthusiasts and lovers of Filipino culture, we celebrate your passion! We support your Tagalog learning journey through our live online lessons, as well as our Tagalogue program, where you can choose conversation topics relevant to your learning needs.

_________

Qu’est-ce que le tagalog ?

Le tagalog (officiellement appelé philippin) est l’une des nombreuses langues régionales des Philippines. Il est largement parlé dans la région de la capitale nationale et les provinces environnantes. Chez Tagalog International, nous considérons le tagalog comme un trésor linguistique. Il est tissé dans le tissu de la culture philippine, et nous soutenons la nécessité de le préserver et de le transmettre aux générations futures.

Notre mission

Tagalog International est une salle de classe en ligne qui rend l’apprentissage du tagalog accessible à tous, de n’importe où.

Les Philippins vivent dans de nombreuses régions du monde. Chez Tagalog International, nous reconnaissons l’importance de maintenir la vitalité de la langue tagalog dans les familles philippines. Notre objectif est de donner aux membres de la famille qui ne parlent pas le tagalog la possibilité d’apprendre la langue où qu’ils soient.

Quant aux passionné(e)s de langues et aux amoureux(se) de la culture philippine, nous célébrons votre passion ! Nous soutenons votre parcours d’apprentissage tagalog à travers nos cours en ligne en direct, ainsi que notre programme Tagalogue, où vous pouvez choisir des sujets de conversation pertinents à vos besoins d’apprentissage.

Fides Ayuste

Tagapagtatag / Founder / Fondatrice

Terms and Conditions

Privacy Policy

Cancellations, Late Arrival and No-show