My First 25 Tagalog Expressions

1. Kumusta!

Hello!

2. Kumusta ka?

How are you?

3. Mabuti.

(I’m) fine.

4. Hindi ako OK.

I’m not OK.

5. Ikaw?

(How about) you?

6. Magandang araw!

Good day!

7. Magandang gabi!

Good evening!

8. Salamat!

Thank you!

9. Walang anuman!

You’re welcome!

10. Pasensya na po.

Sorry.

11. Ano’ng pangalan mo?

What’s your name?

12. Ako si _(pangalan)_.

I am _(name)_. / My name is _(name)_.

13. Masaya akong makilala ka!

I’m pleased to meet you!

14. Ako rin!

Me too!

15. Taga-saan ka?

Where are you from?

16. Taga-_(siyudad / bansa)_ ako.

I’m from _(city / country)_.

17. Ano ito?

What is this?

18. Ano ang tawag dito?

What is this called?

19. Pakiulit.

Please repeat. / Could you repeat, please?

20. Oo. / *Opo.
(*Polite version)

Yes.

21. Hindi. / *Hindi po.
(*Polite version)

No.

22. Hindi ko alam.

I don’t know.

23. Gusto ko ng _(item)_.

I would like (a/some) _(item)_.

24. O sige, ingat.

OK, take care.

25. Paalam!

Goodbye!

All recordings are protected by copyright.

Book your 1-on-1
25-minute